Voorwaarden lidmaatschap kennisplatform

Doelstelling kennisplatform

1.1    The Customer Connection beschikt over een kennisplatform dat is gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van klantgericht ondernemen. Onder klantgericht ondernemen  wordt verstaan alle activiteiten die er op zijn gericht de relatie met klanten meer structuur en inhoud te geven.

1.2    Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door:

 • het delen van positieve en negatieve klantervaringen
 • het op regelmatige basis organiseren van evenementen;
 • het uitvoeren van onderzoek;
 • het beschikbaar stellen van informatie (“best practices”);
 • het beschikbaar stellen van methoden en technieken;
 • het aanbieden van een aantal faciliteiten;  

Bedrijfslidmaatschap of business partner

2.1 Het bedrijfslidmaatschap van het netwerk of het lidmaatschap als business partner is gekoppeld aan een organisatie, niet aan het individu. Binnen het netwerk wordt de organisatie vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd persoon.

2.2   Voor bedrijfslidmaatschap komen uitsluitend in aanmerking organisaties die een expliciete ambitie hebben het serviceniveau naar hun klanten te verbeteren danwel op peil te houden.

2.3 Het bedrijfslidmaatschap is niet toegankelijk voor organisaties in een van de volgende branches: marktonderzoek, consultancy, training- en opleidingsbureaus. Dergelijke organisaties kunnen zich  als business partner aansluiten bij het netwerk.

2.4 Een organisatie wordt vertegenwoordigd in het netwerk door één of meer individuele managers of medewerkers. 

2.5   Een organisatie kan zich aansluiten bij het netwerk door aanmelding via het inschrijfformulier op de internetsite.

2.6  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende jaar verlengd indien niet met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden schriftelijk wordt opgezegd.

Contributie

3.1 De kosten van het netwerk worden gefinancierd vanuit de contributies van leden, de inschrijfkosten voor evenementen en vanuit eventuele additionele geldstromen.

3.2 Elk jaar opnieuw wordt beoordeeld of de contributie van het lopende jaar volstaat om de geplande activiteiten te financieren. Indien nodig kan de contributie worden verhoogd. Indien deze verhoging minder dan 15% is, dan vormt de verhoging geen grond voor opzegging. Bedraagt de verhoging meer dan 15%, dan is de contributieverhoging een grond voor opzegging. In dit geval geldt geen opzegtermijn.

3.3 Voor de contributie ontvangt het lid een factuur van het netwerk. Betaling van de contributie dient plaats te vinden binnen twee weken na ontvangst van de factuur.

3.4 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

Evenementen

4.1   Op de evenementenkalender op de website staat aangegeven welke evenementen er worden georganiseerd. 

4.2 De geplande evenementen zijn toegankelijk voor leden en voor niet-leden. Leden betalen voor evenementen die door TCC georganiseerd worden, een sterk gereduceerd tarief.  Ook collega´s van contactpersonen van lidorganisaties betalen het gereduceerde tarief.

4.3. Andere organisaties die evenementen op de agenda plaatsen, kunnen leden van het netwerk een gereduceerd tarief bieden. Dit is ter overweging aan de betreffende organisatie.

4.4   Indien er sprake is van een beperkt aantal plaatsen, dan hebben bedrijfsleden voorrang op individuele leden en niet leden.

4.5 Deelnemers aan evenementen kunnen tot twee weken voor aanvang van het evenement kostenloos annuleren. Daarna worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Commitment

5.1 Lidmaatschap van het netwerk betekent dat een organisatie zich committeert aan de uitgangspunten en doelstellingen van het netwerk. Dit houdt in dat leden een actieve bijdrage leveren in de vorm van bijvoorbeeld: 

 • regelmatige deelname aan georganiseerde activiteiten; of,
 • het organiseren van een evenement; of,
 • uitwisseling van kennis en ervaring via evenementen en leden-helpen-leden service; of,
 • het leveren van content voor de Excellence Collection; of
 • het plaatsen van een klantervaring in het Customer Panel. 

5.2   Door actief deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten laten leden zien dat netwerken alleen wat opleveren als deelnemers bereid zijn te investeren in het netwerk alvorens te kunnen oogsten. 

Commerciële activiteiten

6.1   Het is leden niet toegestaan om commerciele activiteiten uit te voeren onder andere netwerkleden. Indien deze regel wordt overtreden is het netwerkmanagement gerechtigd het lidmaatschap terstond te beëindigen.

6.2 Regel 6.1. geldt voor individuele leden, bedrijfsleden, business partners, associates, sponsors en alle andere partners die een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van het netwerk.

6.3   Indien een lid door een ander lid benaderd wordt om hem of haar te helpen, dan is dit uiteraard wel mogelijk. Het initiatief tot een dergelijk contact moet echter altijd bij de vragende partij liggen. 

Geheimhouding

7.1 Alle informatie die leden ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft verschaft (de “bron”)

7.2 The Customer Connection is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door deelnemers aan evenementen beschikbaar gestelde informatie.  

Kennisuitwisseling

8.1  Ieder lid verklaart zich bereid om zijn of haar kennis en ervaring met anderen te delen. Andere partners zijn in principe niet gerechtigd deze kennis en ervaring aan derden beschikbaar te stellen (non-disclosure), tenzij na uitdrukkelijke toestemming van degene die de kennis beschikbaar heeft gesteld.

8.2    De uitwisseling van kennis en ervaring vindt in principe plaats middels de website en op deevenementen die door het netwerkmanagement worden georganiseerd.

Uittreding

9.1 Opzegging van een bedrijfslidmaatschap of lidmaatschap als business partner kan alleen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

9.2 Daarnaast kan het lidmaatschap van een organisatie worden beeindigd door het netwerkmanagement in de navolgende gevallen:

 • het lid komt de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van lidmaatschap, niet na;
 • de partner blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen;
 • bij faillissement of surseance van betaling van het lid (lees: de organisatie);

9.3 Het lidmaatschap is op organisatieniveau. Functiewijziging, ontslag, ziekte of overlijden van de vertegenwoordiger is geen reden voor beeindiging van het lidmaatschap. In een dergelijk geval zal het lidmaatschap overgaan naar degene die de functie van de betreffende medewerker heeft overgenomen of naar iemand anders binnen de organisatie.